Privacy statement

Artikel 1. Bedrijfsgegevens

De Stichting Gezondste Regio 2025, gevestigd te (5961 ES) Horst aan het Wilhelminaplein 6, vertegenwoordigd door Jan Jenneskens,

Artikel 2. Persoonsgegevens

Stichting Gezondste Regio 2025 verwerkt persoonsgegevens van jou, omdat je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt.  Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam;
  • Mailadres

Artikel 3. Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

  • Bezorgen van uitnodigingen/producten;
  • Verzenden van nieuwsbrief en/of reclame;
  • Bijhouden van de administratie.

Artikel 4. Bewaartermijn

Stichting Gezondste regio 2025 zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

  • wettelijke grondslag: twee jaar;
  • verzenden nieuwsbrief, uitnodigingen en/of aanbiedingen, tot opzegging;
  • telefonisch contact, tot opzegging;
  • informeren over wijzigingen van diensten, tot opzegging.

Voor de persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijn gelden houdt Stichting Gezondste Regio 2025 zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

Artikel 5. Delen met derden

Stichting Gezondste Regio 2025 verstrekt jouw gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mochten wij jouw gegevens om andere redenen verstrekken aan derden dan zijn wij verplicht om jouw eerst toestemming te vragen.  Met organisaties die jouw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Gezondste Regio 2025 blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerking(en).

De volgende persoonsgegevens worden in ieder geval verstrekt aan derden:
Naam, adres en mailadres worden doorgegeven aan onze mediapartner(s), omdat dit nodig is voor verzending nieuwsbrieven, uitnodigingen en mailingen.

Artikel 6. Beveiliging

Stichting Gezondste Regio 2025 neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende beveiligingsnormen.

Artikel 7. Rechten van betrokkenen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Maak hiervoor een afspraak bij Stichting Gezondste Regio 2025 (zie website voor contactpersoon). Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heb je altijd de mogelijkheid om je toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Hiervoor dien je ook een afspraak bij Stichting Gezondste Regio 2025  te maken. Het is belangrijk dat je je kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Artikel 8. Cookies

Stichting Gezondste Regio 2025  gebruikt functionele EN/OF technische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te kunnen analyseren en u de website zo optimaal mogelijk kunt beleven.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Artikel 9. Wijzigingen

Stichting Gezondste Regio 2025 kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd of Wijzigingen zullen schriftelijk, dan wel via elektronische weg, worden gepubliceerd.  Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Aldus opgemaakt en getekend te Horst op 1 januari 2019.

Stichting Gezondste Regio 2025
Vertegenwoordigd door  Jan Jenneskens